Pusat Penyelidikan Pembuatan Termaju dan Pemprosesan Bahan | Centre of Advanced Manufacturing and Material Processing (AMMP Centre)
Fakulti Kejuruteraan | Faculty of Engineering
Universiti Malaya
50603 Kuala Lumpur, Malaysia

Email : ammp@um.edu.my
Tel : +603-7967 7633
Website : https://ammpcentre.um.edu.my/
Total Hits : 1943
Total Visits : 603